Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) -  które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lubfluorowanych gazów cieplarnianych został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881),

Baza Danych Sprawozdań (BDS) o SZWO i FGC - została utworzona zgodnie z art. 41 ustęp 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881)

 

Pozwolenia sektorowe

 1. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów – jeżeli w związku z prowadzeniem instalacji  wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie albo powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne roczni
 2. Pozwolenia zintegrowane
 3. pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi
 4. pozwolenia na w wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza -  Obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów obejmuje wszystkie podmioty prowadzące instalację – przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne.

   

Zgłoszenia na wprowadzaniegazów i pyłów  do powietrza :Niektóre zakłady posiadające instalacje, które nie wymagające pozwolenia na wprowadzania gazów i pyłów do powietrza muszą posiadać zgłoszenie takiej instalacji. Instalacje te są zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

Raporty o oddziaływaniu na środowisko tzw. raport środowiskowy lub karta informacyjna przedsięwzięcia. Jest to dokumentacja niezbędna w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłaty te powinien ponosić każdy Podmiot korzystający ze środowiska  w zakresie:

 1. Wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (m.in. Podmiotów posiadających chociaż jeden samochód firmowy),
 2.   Wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 3. Poboru wody,
 4. Składowanie odpadów,
 5. Korzystania ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami tzw. KOBiZE,

 

Ewidencja odpadów – karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, roczne zestawienia  o odpadach wytworzonych, zebranych

 

Opłata produktowa - Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego opłaty produktowej.

 

8.


 AsterEko Maciej Czechowski
ul. Radockiego 240/4
40 – 645 Katowice

tel. 694 - 493 - 364

e-mail:

astereko@astereko.pl

astereko.czechowski@gmail.com

 

 

© 2014 AstEreko Maciej Czechowski. Polityka cookies.