Od 24 stycznia 2018!!! funkcjonuje rejestr prowadzony przez Urzędy Marszałkowskie

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) Marszałek województwa będzie prowadził Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.a 

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. w prowadziła od 1 stycznia 2018r. Nowe Prawo Wodne.


 

 

Opłata recyklingowa

 

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym wprowadziła m.in. opłatę recyklingową za torby foliowe. Minimalna opłata ma wynosić 0,20 zł za jedną sztukę torby foliowej, natomiast stawka maksymalna to 1 zł za sztukę. Opłata recyklingowa nie będzie dotyczyła wszystkich toreb na zakupy z tworzyw sztucznych a jedynie tych o określonej grubości i przeznaczeniu np. tzn. zrywki, czyli bardzo cienkie torebki foliowe stosowane do pakowania żywności jak warzywa czy pieczywo będą zwolnione z opłaty recyklingowej.

 

Oferujemy stała obsługę przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska już od 200 zł netto miesięcznie.

 

Posiadamy wyspecjalizowane oprogramowanie –  służące do kompleksowej obsługi Przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia bieżących spraw z ochrony środowiska m.in. do naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska, prowadzenia ewidencji odpadów, prowadzenia ewidencji zużycia paliw, surowców oraz ewidencji opakowań.

 

 WAŻNE: obowiązek sporządzania RAPORTU KOBIZE  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że przedsiębiorcy którzy posiadają conajmniej 1 środek transportu wykorzystywany w przedsiębiorstwie mają obowiązek sporządzenia raportu KOBIZE zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm. – dalej: ustawa o systemie zarządzania) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, raportu zawierającego informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–5 tej ustawy.

 

Sporządzenie Raportu KOBIZE nie zwalnia z sprawozdania za korzystanie ze środowiska (tzw. opłaty środowiskowe), które należy wykonać do końca marca i przesłać do Urzędów Marszałkowskich.

 

 

WAŻNE: obowiązek sprawozdawczy!!!! - CRO i BDS - m.in. dla podmiotów, które serwisują klimatyzację w pojazdach.

 

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

 


Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lubfluorowanych gazów cieplarnianych został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą.

 

W Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej są gromadzone Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 Ustawy.

 

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, określonego w Załączniku I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

 

Kto jest operatorem urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej?

 

Zgodnie z Ustawą operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

 

W praktyce operatorem urządzenia jest właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje.

 

 

 

2. Baza Danych Sprawozdań (BDS) o SZWO i FGC

 


Sprawozdawczość

 

Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) została utworzona zgodnie z art. 41 ustęp 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą.

 

W Bazie Danych Sprawozdań o SZWO i FGC są gromadzone sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy .

 

 

 

Kto ma obowiązek rejestracji w BDS?

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy przed przekazaniem sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy podmiot, o którym mowa w art. 39 ustęp 2 oraz 3, zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

 

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

 

przywozi SZWO lub FGC

 

wywozi SZWO lub FGC

 

przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC

 

wywozi produktów, stacjonarnych lub ruchomych urządzeń, stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC

 

stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC

 

stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC

 

stosuje SZWO lub FGC w innych procesach

 

prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

 

 

 

 

 

 

 

 


 AsterEko Maciej Czechowski
ul. Radockiego 240/4
40 – 645 Katowice

tel. 694 - 493 - 364

e-mail:

astereko@astereko.pl

astereko.czechowski@gmail.com

 

 

© 2014 AstEreko Maciej Czechowski. Polityka cookies.